Антропософско Общество в България - Общо събрание на АОБ, 2012 г.
 
   
 
 
Общо събрание на АОБ, 2012 г.


УС на Антропософското общество в България уведомява всички членове на Обществото, че свиква редовното общо събрание на 08 април 2012 г. в София. Събранието ще се проведе в залата на Дома на учените при БАН (хотел на БАН, ул. Шипченски проход 50) от 9.00 часа при следния дневен ред:


1. Доклад от председателя на УС
    1а. под-доклад от секретаря относно процедура за актуализация на членството
    1б. под-доклад от касиера за финансовото състояние
2. Разисквания по докладите и изказвания на членовете
3. Промени в устава
4. Избор на управителен съвет и председател
5. Приемане на решения за дейността през следващата година


Молим всички участници в събранието да носят членските си карти, тъй като ще се гласува с вдигане на розовата членска карта.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница