Антропософско Общество в България - Заключителни разпоредби
 
   
 
 
Заключителни разпоредби

Глава шеста
Заключителни разпоредби

Чл. 30. Обществото има емблема и печат, които се одобряват от Общото събрание.

Чл. 31. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница