Антропософско Общество в България - Имущество
 
   
 
 
Имущество

Глава четвърта
Имущество

Чл. 24. Имуществото на Обществото се състои от пари, вещи, вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау и всички други права, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическите лица.

Чл. 25. Източници на средства за Обществото са:

(1) Редовни членски вноски.

(2) Доброволни вноски, дарения, завещания, безвъзмездни помощи от физически и юридически лица, държавни органи и институции.

(3) Допълнителната стопанска дейност по чл. 6 на устава.

Чл. 26. По решение на Общото събрание Обществото може да участва в търговски дружества и кооперации по законоустановения ред.

Чл. 27. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущесто. То не отговаря за задълженията на своите членове, както и последните не отговарят за задълженията на Общестото с имуществото си.

Чл. 28. При прекратяване на Обществото останалото след удовлетворение на кредиторите имущество се предоставя по решение на Общото събрание на организации с идеални цели, които са сходни или идентични с целите на сдружението, а ако Общото събрание не може да вземе решение по този въпрос, останалото имущество се предоставя на Единното Антропософско Общество.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница