Антропософско Общество в България - Устройство и органи на управление
 
   
 
 
Устройство и органи на управление

Глава трета
Устройство и органи на управление

Чл. 13. Органи на управление на Обществото са:

1. Общо събрание
2. Управителен съвет (УС)
3. Председател на УС
4. Финансово-контролен съвет

Чл. 14. На събранията на Обществото се водят протоколи, които се подписват от протоколчика и от председателстващия събранието.

Чл. 15. Общото събрание е върховен орган на Обществото. В него участват всички членове на Обществото.

Чл. 16.

(1) Общото събрание се провежда веднъж на всяка година.

(2) Редовното общо събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет чрез изпращане на писмена покана до всеки член на Обществото най-късно 4 седмици преди датата на провеждането му.

(3) Всяка покана за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дата, час, място и дневен ред на събранието и по чия инициатива се свиква.

(4) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Обществото най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Общото събрание и неговите решения се считат за законни, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(6) Извънредно общо събрание може да се свика с решение на Управителния съвет, или по искане на една трета от членовете. В последния случай това става с писмена молба, адресирана до Управителния съвет, като се посочват темите за разглеждане и ако Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда в седалището на Обществото по писмено искане на заинтересуваните лица или упълномощено лице.

(7) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите, но за изменение и за допълване на устава, за прекратяване или преобразуване на Обществото е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите. Духовните въпроси на Обществото могат да бъдат разглеждани само под формата на свободни обсъждания и не подлежат на гласуване.

(8) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие. Гласуването е явно.

(9) Дневният ред на Общото събрание се определя от Управителния съвет. Членовете, клоновете и работните групи имат възможност да правят писмени предложения за включване в дневния ред и за допълнения по публикувания вече дневен ред най-късно една седмица преди събранието.

(10) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл. 17. Общото събрание на Обществото е компетентно да:

(1) приема и изменя Устава на Обществото и други вътрешни актове.

(2) избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет, включително и председателя на Управителния съвет.

(3) взема решение за преобразуване и прекратяване на Обществото.

(4) утвърждава програмата за дейностите на Обществото.

(5) изслушва и приема докладите за работата на Обществото и неговите ръководни органи.

(6) приема годишен бюджет на Обществото.

(7) взема решения за размера на членския внос.

(8) отменя решения на другите органи на Обществото, които противоречат на закона, устава и на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Обществото.

(9) изключва членове на Обществото и се произнася по жалбите по чл. 9, ал. 3.

Чл. 18. Членовете на Обществото могат да се конституират в клонове или работни групи по местоживеене или вид дейност. Признаването за клон става по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба.

Чл. 19.

(1) Управителният съвет се състои от пет до седем члена, избрани от Общото събрание за срок от 1 до 3 години.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца по покана на председателя на Обществото.

(3) Извънредно заседание се свиква от председателя по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не го свика в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(4) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Решенията на управителния съвет са валидни, ако на заседанието присъстват повече от половината членове и са взети с мнозинство на присъстващите.

(5) Управителният съвет взема решения относно:

(а) определяне на ликвидатор на Обществото при ликвидация по чл. 14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(б) решенията по чл. 20, чл. 9, ал. 2, т. 1 и т. 2 от този устав.

(6) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 20. Управителният съвет ръководи Обществото в рамките на този устав, като:

(1) Определя реда и организира извършването на дейността на Обществото и изпълнението на решенията на Общото събрание.

(2) Разпорежда се с имуществото на Обществото при спазване на изискванията на устава.

(3) Подготвя и предлага проектите за годишната програма за дейността на Обществото и на годишния му бюджет, които се приемат от Общото събрание.

(4) Изготвя годишен отчет за дейността и го внася за обсъждане и приемане от Общото събрание.

(5) Определя адреса на Обществото.

(6) Подготвя заседанията на Общото събрание и проекто-документите по тях.

(7) Изпълнява всички функции, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

(8) Определя лице, което да контактува с Единното Антропософско Общество в Дорнах.

Чл. 21. До избирането на нов Управителен съвет на Обществото старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Чл. 22.

(1) Председателят на Управителния съвет се предлага от Управителния съвет измежду членовете му и се гласува от Общото събрание за срок от 1 година.

(2) Председателят на Управителния съвет представлява Обществото пред всички държавни органи, учреждения, организации, физически и юридически лица.

Чл. 23.

(1) Финансово-контролният съвет се състои от трима членове избрани от Общото събрание за срок от една година.

(2) Финансово-контролният съвет следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, проверява финансовото състояние на Обществото и отчита дейността си пред Общото събрание.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница