Антропософско Общество в България - Членство, права и задължения на членовете
 
   
 
 
Членство, права и задължения на членовете

Глава втора
Членство, права и задължения на членовете 

Чл. 7. Обществото е открито за членуване.

Чл. 8. Член на обществото може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от своята национална и социална принадлежност, религиозни и политически убеждения, което признава съществуването на антропософията в живота и на централното ръководство на Единното Антропософско Общество за оправдани, споделя целите на Обществото основани на принципите, дадени от Рудолф Щайнер на Коледната конференция 1923/24 година и съдейства за тяхното осъществяване, признава устава на Обществото, приет по предвидения в него ред и заплаща редовно членския си внос. Всеки член на Обществото е също и член на Единното Антропософско общество.

Чл. 9.

(1) Членуването в Обществото е доброволно и индивидуално.

(2) За член на Обществото се приема:

т.1. Всеки член на Единното Антропософско Общество, който има основателна причина за това, по ред определен от секретариата на Единното Антропософско общество.

т.2. Всяко дееспособно физическо лице, което подаде писмена молба до Управителния съвет на Обществото, придружена от писмена молба за приемане в Единното Антропософско Общество с препоръка от един член на Единното Антропософско Общество, одобрена от събранието на някой клон на Антропософското Общество в България или само със съгласието на Управителния съвет на Обществото.

(3) Отказ за приемане на нов член може да стане с мотивирано писмено мнение, което може да се обжалва пред Общото събрание.

(4) Членството става факт след получаването на членска карта, подписана от председателя на Единното Антропософско Общество в Дорнах, Швецария.

Чл. 10.

(1) Членството се прекратява:

(а) при напускане или изключване от Единното Антропософско Общество.

(б) с едностранно волеизявление чрез писмена молба до Управителния съвет на Обществото.

(в) със смъртта или с поставяне под запрещение.

(г) при изключване за прояви противоречащи на интересите на Обществото или уронващи неговия престиж и неговите цели по мотивирано решение на Общото събрание.

(д) с прекратяването на сдружението.

(е) при преместване на членството в друг клон или друго дружество на Единното Антропософско Обшество.

(2) При прекратяване на членството не се дължи връщане на направените от члена имуществени вноски.

Чл. 11. Всеки член в Обществото има право:

(1) Да участва в Общото събрание и да гласува при вземане на решения.

(2) Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Обществото.

(3) Да поставя за разглеждане въпроси във връзка с дейността на Обществото и да участва при тяхното разглеждане.

(4) Да участва в дейностите и в обучението в определена работна група, или да се занимава по индивидуален план.

(5) Да напусне доброволно Обществото.

Чл. 12. Всеки член на Обществото е длъжен:

(1) Да спазва този устав и решенията на Общото събрание.

(2) Да заплаща членски внос, определен от Общото събрание.

(3) Да не използва по какъвто и да било начин Обществото за цели, които противоречат на Устава и на антропософските принципи.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница