Антропософско Общество в България - Общи положения
 
   
 
 
Общи положения

Глава първа
Общи положения
 

Раздел 1.
Статут, наименование, седалище, срок на съществуване

Чл. 1.

(1) Антропософското Общество в България, наречено по-нататък в устава "Обществото" е сдружение с идеална цел по смисъла на глава втора, раздел 1 и чл. 52 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес в София 1000, ул. Цар Симеон № 55. То е клон на Единното Антропософско Общество със седалище в Дорнах, Швейцария. Обществото е неполитическо сдружение.

(2) Обществото е юридическо лице с нестопанска цел за частна полза.

(3) Обществото осъществява своята дейност съгласно действащото българско законодателство, този устав и решенията на Общото събрание.

Чл. 2. Наименованието на Обществото е: Сдружение с идеална цел "Антропософско Общество в България".

Чл. 3. Обществото се създава за неограничен срок

Раздел 2.
Цели и средства за тяхното постигане.

Чл. 4. Основни цели на Обществото са:

1. Да развива и разпространява създадената от д-р Рудолф Щайнер антропософска духовна наука, чиито резултати като нов вид познание и път за постигане на свобода в духовния, равенство в правно-политическия и братство в съвместния социално-икономически живот могат да внесат импулси за подем в духовния, нравствения, творческия и цялостния процес на развитие на всеки човек.

2. Да спомага за усвояването и превръщането на антропософската духовна наука в принципи на живот и работейки в социалната сфера да изгражда условия за все по-широко взаимно разбиране и общуване между хората.

3. Да насърчава изследванията на своите членове в духовната обществена област като задълбочава духовно-научното им развитие.

4. Да подпомага развитието и осъществяването на всичи инициативи в областта на антропософската педагогика, култура, медицина, изкуство, биодинамично земеделие, социална терапия, както и във всички останали сфери на живота.

5. Дейностите свързани с духовните цели и задачи на Обществото могат да се обсъждат само под формата на свободна размяна на мнения и не подлежат на гласуване.

Чл. 5. За осъществяване на своите цели Обществото извършва следните дейности:

1. Събира и поддържа антропософски литературен и информационен фонд в библиотеки.

2. Организира и съдейства за организирането на делови срещи, симпозиуми, конференции, семинари, курсове, лектории, изяви в средствата за масова информация, художествени дейности и други научни и културни мероприятия.

3. Установява отношения с български и чуждестранни антропософски и други общества, институти и организации, както и обмен на информация, литература и идеи.

4. Създава форми за духовно-научно обучение и изследвания.

5. Осъществява информационна и издателска дейност.

Чл. 6. Антропософското общество в България може да извърша допълнителна стопанска дейност, единствено ако тя е свързана с поставените в чл. 4. на настоящия устав цели и с формулираните в чл. 5. средства за осъществяването им и при условията на чл. 3., ал. З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е свързана с целите на Обществото. Това е издателска дейност, художествени дейности, учебно-педагогическа дейност и други.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница